به اطلاع کاربران محترم میرساند 3 پسوند دامنه جدید به خدمات ثبت دامنه افزوده شده است. این پسوند ها به شرح زیر است.
.pro
.mobi
.de


1391/07/03

<< بازگشت