390,000ریال
سالانه
میزبانی وب اقتصادی - 100 مگابایت - DAS11
میزبانی وب سازمانی
ترافیک ماهانه (مگابایت) 1000
فضای وب (مگابایت) 100
تعداد دامنه 1
تعداد Sub-Domains10
تعداد Email5
تعداد Email Forwardersنامحدود
تعداد AutoRespondersنامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی MySQL1
تعداد دامنه قابل پارک نامحدود
Ftp Accounts1
CGI Accessبله
PHP Accessبله
SpamAssassinبله
Catch-All E-mailبله
SSL Accessبله
Cron Jobsبله

590,000ریال
سالانه
میزبانی وب اقتصادی - 250 مگابایت - DAS12
میزبانی وب سازمانی
ترافیک ماهانه (مگابایت) 2500
فضای وب (مگابایت) 250
تعداد دامنه 1
تعداد Sub-Domains10
تعداد Email5
تعداد Email Forwardersنامحدود
تعداد AutoRespondersنامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی MySQL1
تعداد دامنه قابل پارک نامحدود
Ftp Accounts1
CGI Accessبله
PHP Accessبله
SpamAssassinبله
Catch-All E-mailبله
SSL Accessبله
Cron Jobsبله

1,190,000ریال
سالانه
میزبانی وب اقتصادی - 500 مگابایت - DAS13
میزبانی وب سازمانی
ترافیک ماهانه (مگابایت) 5000
فضای وب (مگابایت) 500
تعداد دامنه 1
تعداد Sub-Domains10
تعداد Email10
تعداد Email Forwardersنامحدود
تعداد AutoRespondersنامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی MySQL2
تعداد دامنه قابل پارک نامحدود
Ftp Accounts2
CGI Accessبله
PHP Accessبله
SpamAssassinبله
Catch-All E-mailبله
SSL Accessبله
Cron Jobsبله

1,690,000ریال
سالانه
میزبانی وب اقتصادی - 1000 مگابایت - DAS14
میزبانی وب سازمانی
ترافیک ماهانه (مگابایت) 10000
فضای وب (مگابایت) 1000
تعداد دامنه 1
تعداد Sub-Domains10
تعداد Email10
تعداد Email Forwardersنامحدود
تعداد AutoRespondersنامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی MySQL2
تعداد دامنه قابل پارک نامحدود
Ftp Accounts2
CGI Accessبله
PHP Accessبله
SpamAssassinبله
Catch-All E-mailبله
SSL Accessبله
Cron Jobsبله