مرحله 2
انتخاب دامنه
مرحله 3
مشخصات سفارش

محصولات:
میزبانی وب اقتصادی - 100 مگابایت - DAS11 - میزبانی وب سازمانی
ترافیک ماهانه (مگابایت) 1000
فضای وب (مگابایت) 100
تعداد دامنه 1
تعداد Sub-Domains10
تعداد Email5
تعداد Email Forwardersنامحدود
تعداد AutoRespondersنامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی MySQL1
تعداد دامنه قابل پارک نامحدود
Ftp Accounts1
CGI Accessبله
PHP Accessبله
SpamAssassinبله
Catch-All E-mailبله
SSL Accessبله
Cron Jobsبله


میزبانی وب اقتصادی - 250 مگابایت - DAS12 - میزبانی وب سازمانی
ترافیک ماهانه (مگابایت) 2500
فضای وب (مگابایت) 250
تعداد دامنه 1
تعداد Sub-Domains10
تعداد Email5
تعداد Email Forwardersنامحدود
تعداد AutoRespondersنامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی MySQL1
تعداد دامنه قابل پارک نامحدود
Ftp Accounts1
CGI Accessبله
PHP Accessبله
SpamAssassinبله
Catch-All E-mailبله
SSL Accessبله
Cron Jobsبله


میزبانی وب اقتصادی - 500 مگابایت - DAS13 - میزبانی وب سازمانی
ترافیک ماهانه (مگابایت) 5000
فضای وب (مگابایت) 500
تعداد دامنه 1
تعداد Sub-Domains10
تعداد Email10
تعداد Email Forwardersنامحدود
تعداد AutoRespondersنامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی MySQL2
تعداد دامنه قابل پارک نامحدود
Ftp Accounts2
CGI Accessبله
PHP Accessبله
SpamAssassinبله
Catch-All E-mailبله
SSL Accessبله
Cron Jobsبله


میزبانی وب اقتصادی - 1000 مگابایت - DAS14 - میزبانی وب سازمانی
ترافیک ماهانه (مگابایت) 10000
فضای وب (مگابایت) 1000
تعداد دامنه 1
تعداد Sub-Domains10
تعداد Email10
تعداد Email Forwardersنامحدود
تعداد AutoRespondersنامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی MySQL2
تعداد دامنه قابل پارک نامحدود
Ftp Accounts2
CGI Accessبله
PHP Accessبله
SpamAssassinبله
Catch-All E-mailبله
SSL Accessبله
Cron Jobsبله


Secure Transaction به منظور رعایت موارد امنیتی آی پی شما، آی پی (54.156.39.44) در سیستم ثبت خواهد شد.