اجازه افزودن فایل: .jpg, .gif, .jpeg, .png, .zip, .rar

نام سازمان یا شرکت خود را در این قسمت وارد کنید و در صورتی که در هیچ سازمان یا شرکتی فعالیت ندارید عبارت "N/A" را وارد کنید.

سمت یا موقعیت شغلی خود را در سازمان یا شرکت انتخاب کنید.

تلفن همراه خود را برای ارتباط های بعدی وارد کنید.

لطفا شماره تلفن ثابت خود را همراه با کد شهر یا روستا وارد کنید.

نحوه آشنایی شما با شرکت نوید ایرانیان را انتخاب کنید.

نوع پروژه مد نظر خود را از فهرست انتخاب کنید

مدت زمان مد نظر برای اجرای پروژه را انتخاب کنید

لطفا میزان بوجه تخصیص یافته برای پروژه را انتخاب کنید.

تاییدیه اسپم بات ها

لطفا حروف ها و اعدادی را که در تصویر مشاهده می کنید در فیلد مربوطه وارد کنید.

انصراف