مقالات

  تنظیم Thunderbird 3.0

نظیم Thunderbird3.0 برای استفاده از ایمیل:   توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی...

  تنظیم Windows Mail

توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را...

 تنظیم Outlook 2007

توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را...

 تنظیم Outlook Express

توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را...