إمتدادات الملفات المرفقة المسموح بها: .jpg, .gif, .jpeg, .png, .zip, .rar

نام سازمان یا شرکت خود را در این قسمت وارد کنید و در صورتی که در هیچ سازمان یا شرکتی فعالیت ندارید عبارت "N/A" را وارد کنید.

سمت یا موقعیت شغلی خود را در سازمان یا شرکت انتخاب کنید.

تلفن همراه خود را برای ارتباط های بعدی وارد کنید.

لطفا شماره تلفن ثابت خود را همراه با کد شهر یا روستا وارد کنید.

نحوه آشنایی شما با شرکت نوید ایرانیان را انتخاب کنید.

نوع پروژه مد نظر خود را از فهرست انتخاب کنید

مدت زمان مد نظر برای اجرای پروژه را انتخاب کنید

لطفا میزان بوجه تخصیص یافته برای پروژه را انتخاب کنید.

يرجى إدخال الكود الأمني الذي يظهر في الصورة

إلغاء