بسته میزبانی ایمیل خود را انتخاب کنید

میزبانی ایمیل برنزی
 • نامحدود
  ترافیک
 • 10 GB
  فضای دیسک
 • 1
  تعداد دامنه
 • 25
  تعداد ایمیل
 • نامحدود
  تعداد فورواردر ایمیل
 • نامحدود
  تعداد پاسخ دهی خودکار ایمیل
 • بله
  جلوگیری از اسپم
 • بله
  گواهینامه SSL رایگان
میزبانی ایمیل نقره ای
 • نامحدود
  ترافیک
 • 20 GB
  فضای دیسک
 • 1
  تعداد دامنه
 • 50
  تعداد ایمیل
 • نامحدود
  تعداد فورواردر ایمیل
 • نامحدود
  تعداد پاسخ دهی خودکار ایمیل
 • بله
  جلوگیری از اسپم
 • بله
  گواهینامه SSL رایگان
میزبانی ایمیل طلایی
 • نامحدود
  ترافیک
 • 30 GB
  فضای دیسک
 • 1
  تعداد دامنه
 • 100
  تعداد ایمیل
 • نامحدود
  تعداد فورواردر ایمیل
 • نامحدود
  تعداد پاسخ دهی خودکار ایمیل
 • بله
  جلوگیری از اسپم
 • بله
  گواهینامه SSL رایگان