1,490,000ریال
سالانه
میزبانی وب تجاری - 500 مگابایت - DASC13
میزبانی وب سازمانی
ترافیک ماهانه (مگابایت) 10000
فضای وب (مگابایت) 500
تعداد دامنه 3
تعداد Sub-Domains20
تعداد Email50
تعداد Email Forwardersنامحدود
تعداد AutoRespondersنامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی MySQL3
تعداد دامنه قابل پارک نامحدود
Ftp Accounts3
CGI Accessبله
PHP Accessبله
SpamAssassinبله
Catch-All E-mailبله
SSL Accessبله
Cron Jobsبله

1,890,000ریال
سالانه
میزبانی وب تجاری - 1000 مگابایت - DASC14
میزبانی وب سازمانی
ترافیک ماهانه (مگابایت) 20000
فضای وب (مگابایت) 1000
تعداد دامنه 3
تعداد Sub-Domains20
تعداد Email50
تعداد Email Forwardersنامحدود
تعداد AutoRespondersنامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی MySQL3
تعداد دامنه قابل پارک نامحدود
Ftp Accounts3
CGI Accessبله
PHP Accessبله
SpamAssassinبله
Catch-All E-mailبله
SSL Accessبله
Cron Jobsبله

2,890,000ریال
سالانه
میزبانی وب تجاری - 2000 مگابایت - DASC15
میزبانی وب سازمانی
ترافیک ماهانه (مگابایت) 20000
فضای وب (مگابایت) 2000
تعداد دامنه 5
تعداد Sub-Domainsنامحدود
تعداد Email100
تعداد Email Forwardersنامحدود
تعداد AutoRespondersنامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی MySQL5
تعداد دامنه قابل پارک نامحدود
Ftp Accounts5
CGI Accessبله
PHP Accessبله
SpamAssassinبله
Catch-All E-mailبله
SSL Accessبله
Cron Jobsبله

6,290,000ریال
سالانه
میزبانی وب تجاری - 5000 مگابایت - DASC16
میزبانی وب سازمانی
ترافیک ماهانه (مگابایت) 50000
فضای وب (مگابایت) 5000
تعداد دامنه 5
تعداد Sub-Domainsنامحدود
تعداد Email100
تعداد Email Forwardersنامحدود
تعداد AutoRespondersنامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی MySQL5
تعداد دامنه قابل پارک نامحدود
Ftp Accounts5
CGI Accessبله
PHP Accessبله
SpamAssassinبله
Catch-All E-mailبله
SSL Accessبله
Cron Jobsبله