3,990,000ریال
سالانه
میزبانی وب سازمانی - 1000 مگابایت - DASO14
میزبانی وب سازمانی
ترافیک ماهانه (مگابایت) 50000
فضای وب (مگابایت) 1000
تعداد دامنه نامحدود
تعداد Sub-Domainsنامحدود
تعداد Emailنامحدود
تعداد Email Forwardersنامحدود
تعداد AutoRespondersنامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی MySQLنامحدود
تعداد دامنه قابل پارک نامحدود
Ftp Accountsنامحدود
CGI Accessبله
PHP Accessبله
SpamAssassinبله
Catch-All E-mailبله
SSL Accessبله
Cron Jobsبله

4,890,000ریال
سالانه
میزبانی وب سازمانی - 2000 مگابایت - DASO15
میزبانی وب سازمانی
ترافیک ماهانه (مگابایت) 50000
فضای وب (مگابایت) 2000
تعداد دامنه نامحدود
تعداد Sub-Domainsنامحدود
تعداد Emailنامحدود
تعداد Email Forwardersنامحدود
تعداد AutoRespondersنامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی MySQLنامحدود
تعداد دامنه قابل پارک نامحدود
Ftp Accountsنامحدود
CGI Accessبله
PHP Accessبله
SpamAssassinبله
Catch-All E-mailبله
SSL Accessبله
Cron Jobsبله

7,690,000ریال
سالانه
میزبانی وب سازمانی - 5000 مگابایت - DASO16
میزبانی وب سازمانی
ترافیک ماهانه (مگابایت) 80000
فضای وب (مگابایت) 5000
تعداد دامنه نامحدود
تعداد Sub-Domainsنامحدود
تعداد Emailنامحدود
تعداد Email Forwardersنامحدود
تعداد AutoRespondersنامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی MySQLنامحدود
تعداد دامنه قابل پارک نامحدود
Ftp Accountsنامحدود
CGI Accessبله
PHP Accessبله
SpamAssassinبله
Catch-All E-mailبله
SSL Accessبله
Cron Jobsبله

10,900,000ریال
سالانه
میزبانی وب سازمانی - 10000 مگابایت - DASO17
میزبانی وب سازمانی
ترافیک ماهانه (مگابایت) 80000
فضای وب (مگابایت) 10000
تعداد دامنه نامحدود
تعداد Sub-Domainsنامحدود
تعداد Emailنامحدود
تعداد Email Forwardersنامحدود
تعداد AutoRespondersنامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی MySQLنامحدود
تعداد دامنه قابل پارک نامحدود
Ftp Accountsنامحدود
CGI Accessبله
PHP Accessبله
SpamAssassinبله
Catch-All E-mailبله
SSL Accessبله
Cron Jobsبله

16,900,000ریال
سالانه
میزبانی وب سازمانی 20 گیگابایت و 80 گیگابایت ترافیک