700,000ریال
سالانه
میزبانی وب اقتصادی - 100 مگابایت - DAS11
990,000ریال
سالانه
میزبانی وب اقتصادی - 250 مگابایت - DAS12
3,300,000ریال
سالانه
میزبانی وب اقتصادی - 500 مگابایت - DAS13
2,800,000ریال
سالانه
میزبانی وب اقتصادی - 1000 مگابایت - DAS14